Tietosuojaseloste

Tässä asiakirjassa kerrotaan tällä sivustolla (www.thepantry.fi) vierailevien käyttäjien sekä Share Tastes & Events Oy:n sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden (myöhemmin yhdessä ”Share”) tarjoamien palveluiden käyttäjien henkilötietojen käsittelystä.

 

Tämä tietosuojailmoitus koskee tämän sivuston lisäksi sivustojen

 

www.sharecompany.fi

www.kiltasali.fi

www.metropol.fi

www.halorestaurant.fi

www.soutupaviljonki.fi

www.sharecatering.fi

www.spcatering.fi

www.sinnecatering.fi

www.taitocafe.fi

www.shareonline.fi

www.bodominkartano.fi

 

käytön yhteydessä annettuja henkilötietoja.

 

 

Tällä sivustolla olevien linkkien kautta mahdollisesti saavutettavien muiden kolmansien osapuolten sivustot toimivat kyseisen sivun ylläpitäjän antamien tietosuojaselosteiden mukaisesti. Käyttäjiä kehotetaan lukemaan kyseiset tietosuojailmoitukset ennen kolmansien osapuolten sivustojen käyttämistä.

 

  1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Share Tastes & Events Oy:n (2060274-6), jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Linnavuorentie 1, 00950 Helsinki. Lisäksi rekisterinpitäjinä toimivat Sweet Pepper Catering Oy (2755981-6) sekä Juhlasali Soutupaviljonki Oy (2755953-3) siltä osin kuin nämä ovat määrittäneet henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot, eli käsittelevät antamiasi henkilötietoja omassa toiminnassaan.

 

Yhteyshenkilönä tietosuojaan liittyvissä asioissa toimii kaikkien edellä mainittujen rekisterinpitäjien toiminnassa Camilla Walch.

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

(1) käyttäjän toivomien palveluiden tarjoamista ja toteuttamista sekä esitettyihin pyyntöihin vastaamista varten (esim. silloin kun vastataan käyttäjän tiedusteluihin tai sivun käyttäjä tekee Sharen tuotteita tai palveluita koskevan tilauksen). Lisäksi käytämme henkilötietoja muuhun yhteydenpitoon asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

(2) markkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostitse tai tavallisella postilla (jos käyttäjä ilmoittaa osoitteensa) uutiskirjeitä ja/tai kaupallisia tarjouksia tai tietoja Sharen tuotteista ja palveluista tai sen järjestämistä tapahtumista.

Käsittelyllä saatetaan tarkoittaa yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä: tietojen keräys, tallentaminen, järjestäminen, rekisteröinti, tutkiminen, säilyttäminen, käsittely, muokkaaminen, valinta, käyttö tai poistaminen.

 

Henkilötietojen luovuttaminen on vapaaehtoista ja niiden käsittely Sharen toimesta perustuu siihen, että rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn.

Tietojen antaminen on kuitenkin välttämätöntä, jos haluaa käyttää Sharen tilaus- tai pöytävarausjärjestelmää. Lisäksi välttämättömiksi merkittyjen tietojen antaminen yhteydenottopyynnön vaiheessa (esim. yhteydenottotiedot, pyytäjän nimi ja sähköpostiosoite) on tarpeen, jos käyttäjä edellyttää, että hänen viestiinsä vastataan.

 

Käyttäjän lähettämistä pyynnöistä riippuen Share saattaa tarvita myös lisätietoja. Näiden lisätietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta jos lisätietoja ei anneta, Sharen on ehkä vaikeaa tai mahdotonta vastata käyttäjän pyyntöihin.

 

Jos käyttäjä haluaa tilata uutiskirjeen ja/tai vastaanottaa kaupallisia yhteydenottoja, on sähköpostiosoitteen antaminen välttämätöntä.

 

Käyttäjän tietojen antaminen verkkosivujen kautta tapahtuu täyttämällä yhteydenottolomakkeeseen siellä kysytyt käyttäjän tiedot. Tietoja voidaan palveluiden tarjoamista ja sopimusten tekemistä varten luovuttaa myös puhelimessa, tapaamisten yhteydessä tai sähköpostitse.

 

Jos käyttäjä on antanut suostumuksensa tietojensa käsittelyyn myös markkinointitarkoituksia varten, kyseisiä tietoja voidaan käsitellä myös Sharen palveluja koskevien tilasto-, mielipide- sekä markkinatutkimusten tekemistä varten.

 

  1. Henkilötietojen vastaanottajat

Edellä mainittujen sivustojen palveluihin liittyvät käyttäjän antamat henkilötiedot tallennetuvat Sharen ylläpitämään järjestelmään automaattisesti. Puhelimitse, suullisesti tai sähköpostilla annetut tiedot tallennetaan Sharen järjestelmään tehtävään määrätyn työntekijän toimesta. Edellä ilmoitettujen tarkoitusten toteuttamiseksi tietoja käsittelevät Sharen hallinnollinen ja kaupallinen henkilöstö sekä tietojenkäsittely- ja muita palveluita Sharelle toimittavat yritykset ja niiden henkilökunta (esim. sähköistä markkinointia, sivustojen ylläpito- ja hallintapalveluja toimittavat tahot).

 

Share on tehnyt ulkopuolisten käsittelijöiden kanssa EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset. Lisäksi Share voi luovuttaa tietoja yhteiskumppanilleen, mikäli asiakkaan esittämän toiveen, tekemän tilauksen tai sopimuksen täytäntöönpano sitä edellyttää.

 

Vastaanotettuja ja käsiteltäviä tietoja ei edellä mainitun lisäksi luovuteta kolmansille osapuolille, ellei kyse ole tiedoista, joita ei voi yhdistää yksittäiseen henkilöön tai jos luovuttaminen perustuu lakiin tai viranomaisen määräykseen. Tämän lisäksi tietoja voidaan käsitellä ja ne voivat siirtyä yritysjärjestelyiden (kuten liiketoiminnan siirtyminen, fuusio tai jakautuminen) yhteydessä.

 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, salasanoin ja tarvittavin teknisin toimenpitein suojatuilla Sharen tai sen palveluntuottajan palvelimella. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitomääräyksiä ja Sharen edellyttämiä tietosuojaan liittyviä menettelytapoja. Tietoja ei niitä luovuteta EU:n tai ETA – alueen ulkopuolelle.

 

  1. Tietosuoja

Share käsittelee antamiasi henkilötietoja riittävin ja ajan tasalla olevin teknisin ja organisatorisin suojaustoimin. Sharen tarkoituksena on minimoida tietojen tuhoutumisen, katoamisen, luvattoman käsittelyn, niihin pääsyn tai ilmoitetuista tarkoituksista poikkeavan käsittelyn vaarat. Käyttäjien tulee kuitenkin olla tietoisia siitä, että esimerkiksi internetin käytössä on aina olemassa tietosuojariskejä, eikä täydellistä tietoturvaa voida taata.

 

  1. Lisätietoja

Sharen palveluun rekisteröityneiden henkilöiden tietojen säilytysaika määritellään niiden käyttötarkoituksen mukaan. Mikäli tietojen luovuttaminen sivuston kautta johtaa sopimussuhteeseen Sharen kanssa, sovelletaan henkilötietojen säilyttämiseen näissä tapauksissa voimassaolevaa lainsäädäntöä (kuten esimerkiksi kirjanpitolakia).

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä ja hänellä on oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään lähettämällä tällaista pyyntöä koskeva sähköpostiviesti jäljempänä yksilöityyn sähköpostiosoitteeseen.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn, mutta se ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Rekisteröity voi myös erikseen vastustaa tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin, mikä ei vaikuta Sharen palveluiden käyttöön muutoin.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä käsittelyä koskeva valitus valvontaviranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu (Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki tai tietosuoja@om.fi).

 

Henkilötietojen antaminen ei perustu lakisääteiseen vaatimukseen. Sharen tilausjärjestelmässä kysyttyjen tietojen luovuttaminen on kuitenkin edellytys sille, että voit tehdä sopimuksen Sharen kanssa ja tilata haluamasi tuotteen tai palvelun. Luovutettuja tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin.

Edellä mainittuja oikeuksia käyttääksesi voit ottaa yhteyttä kirjoittamalla osoitteeseen

myynti@sharecatering.fi

 

  1. Internetin käyttöä koskevat tiedot – Evästeet

Internetin käyttöä koskevat tiedot

Sivuston toimintaa varten käytetyt tietojärjestelmät ja ohjelmat keräävät jonkin verran tiettyjä henkilötietoja, joiden lähettäminen kuuluu internetin tiedonsiirtoprotokolliin. Tällaisia ovat esimerkiksi sivustolla vierailevien käyttäjien tietokoneiden IP- tai toimialueosoitteet, pyydettyjen resurssien URI-osoitteet (Uniform Resource Identifier). Lisäksi tietojärjestelmät ja ohjelmat voivat kerätä palvelimelle tietoja pyyntöjen ajoista, pyynnön menetelmistä, vastaukseksi saatujen tiedostojen koosta, palvelimen vastauksen tilan selvittävistä numerokoodeista (valmis, virhe, jne.), ja muista parametreistä, jotka liittyvät käyttäjän käyttöjärjestelmään ja verkkoon.

 

Näitä tietoa ei kerätä tai käytetä käyttäjän tunnistamiseen, mutta luonteensa vuoksi käyttäjän tunnistaminen voi olla mahdollista käsittelemällä ja yhdistämällä näitä tietoja kolmansien osapuolten hallinnoimien tietojen kanssa.

 

Share käyttää näitä tietoja ainoastaan sivuston käytön anonyymiä tilastointia varten ja jotta voitaisiin varmistaa sivuston oikeanlainen toimivuus.

 

Kyseisiä tietoja voidaan lisäksi käyttää sivustoa koskevien tietoturva- tai muiden rikosten selvittämiseen. Muissa kuin rikoksen selvittämistä koskevissa tapauksissa sivuston kontakteja koskevat tiedot poistetaan heti käsittelyn jälkeen tai viimeistään seitsemän päivän kuluessa.

 

7. Evästeet

Joissakin tapauksissa Share kerää henkilötietoja eri tekniikoita käyttäen, mukaan lukien evästeet. Evästeet koostuvat sivuston selaimelle (joka saattaa olla oma selaimesi) lähettämistä tiedoista. Tämä tieto voidaan tallentaa tietokoneelle (joka voi olla oma tietokoneesi) tunnisteilla, joista voidaan tunnistaa tietokone, mutta ei käyttäjää. Evästeiden käyttö edellyttää suostumustasi. Evästeiden käyttö perustuu suostumukseesi, mikäli käyttämäsi selaimen asetukset on tehty niin, että sinun pitää erikseen hyväksyä evästeiden käyttö.

 

Sivuston eräät sivut käyttävät evästeitä, joiden lähettäjinä ovat Share tai kolmannet osapuolet, sekä muita tekniikoita, joiden tarkoituksena on mahdollistaa sivuston toiminta ja parantaa sen käytettävyyttä sekä tutkia sivuston käyttöä tilastollisesti.

 

Käytämme palveluissamme mm. Google Analyticsiä mittaamaan sivustomme käyttöä. Käytössämme on myös Google Analytics –mainontaominaisuuksia. Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot (esimerkiksi IP-osoitteet) lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin eri puolilla maailmaa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa.

Saamiensa tietojen avulla Google arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Lisäksi Google laatii selvityksiä sivustojen yhteydessä tarjottavista palveluista ja tuottaa internetin käyttöä koskevia tilastoja. Google voi myös mukauttaa käyttäjille näkyvien mainosten sisältöä aiemman selaushistorian perusteella. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö sitä edellyttää, tai tapauksissa, joissa kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen ghetoimeksiannosta. Google ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta muuhun Googlen tallentamaan tietoon.”

 

Mainonnan kohdentaminen sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla evästeiden perusteella

Digitaalisen mainonnan ja sisältöjen kohdentamisessa verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa käytetään usein evästeitä tai muita vastaavia tekniikoita sekä mainonnan kohdentamiseen liittyviä mainonnanhallintajärjestelmiä.

Evästeitä hyödyntämällä voimme kohdentaa sinulle sisältöjä tai mainontaa Sharen omilla sivuilla, ulkopuolisilla verkkosivustoilla tai sosiaalisessa mediassa esimerkiksi sillä perusteella, mistä asioista olet ollut kiinnostunut vieraillessasi Sharen verkkosivuilla taikka demografiatietojesi perusteella (kuten ikä ja sukupuoli). Evästeiden avulla kerättyjä tietoja saatetaan yhdistää muihin asiakastietoihin mainonnan kohdentamisessa. Evästeiden käyttö markkinointitarkoituksiin edellyttää lähtökohtaisesti suostumusta, jonka pyydämme verkkosivuston kävijältä sivuillamme olevan evästehallintatyökalun avulla. Mikäli haluat keskeyttää evästeiden käyttöön perustuvan mainonnan kohdentamisen tai muuttaa evästeasetuksiasi, voit tehdä sen kyseisessä evästehallintatyökalussa. Kun muutat asetuksia, se kertoo meille, että et halua enää että Stockmann asettaa evästeitä markkinoinnin kohdentamiseksi ja mittaamiseksi.

 

– Hyväksy kaikki evästeet

Kun hyväksyt kaikki evästeet, annat Sharelle luvan kerätä evästeiden avulla tietoja, joita käytämme esimerkiksi kävijäliikenteen seurantaan ja kohdennettuun mainontaan.

 

– Markkinointi

Käyttäjätietoihin perustuvan analytiikan avulla meillä on mahdollisuus luoda sopivia kohderyhmiä, joille kohdistamme mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Tällainen kohdennettu sisältö voi olla esimerkiksi kävijää kiinnostavaa mainontaa tai muuta viestintää.

Voimme kohdentaa mainontaa kohderyhmien avulla myös muiden julkaisijoiden palveluissa. Käyttäjä saattaa esimerkiksi nähdä Sharen mainontaa muilla verkkosivustoilla. Emme luovuta kohderyhmä- tai muita asiakastietojamme muiden julkaisijoiden käyttöön, vaan myös ulkopuolisissa palveluissa näkyvä mainonta tapahtuu ainoastaan Sharen omiin tarkoituksiin.

Saatamme muodostaa kohderyhmiä myös yhteistyökumppaneidemme kanssa kävijätiedoista, jotka on kerätty ulkopuolisilta sivustoilta. Näissä tapauksissa varmistamme aina, että yhteistyökumppanilla on oikeus luovuttaa kävijätietojaan Stockmannille

   Google

Mainonnan tehokkuuden seuraaminen ja kohdentaminen (mukaan lukien remarketing).

Lisätietoja, miten Google käyttää kerättyjä tietoja ja miten voit halutessasi muuttaa asetuksia koskien kohdennettua mainontaa:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites

   Facebook

Sivustolla käytetään Facebook-pikseliä, joka tarkoittaa käytännössä sivuilla olevaa koodinpätkää, jonka avulla uudelleenmarkkinoidaan verkkosivua Facebookissa. Pikseli mahdollistaa mainoksien näyttämisen juuri oikeille ihmisille ja kohderyhmien luomisen mainontaa varten. Pikseli ei yksilöi kävijöitä henkilöinä vaan kävijät pysyvät anonyymeinä verkkopalvelun tuottajalle.

Käytämme thepantry.fi-sivustolla Facebookin Website Custom Audiences -työkalua. Käydessäsi verkkosivuillamme selaimesi ja Facebookin palvelimen välille muodostuu remarketing-koodi, jolla Facebook saa tiedon, että IP-osoitteestasi on käyty verkkokaupassamme. Facebook voi yhdistää käyntisi sivuillamme käyttäjätiliisi, ja me voimme käyttää näin saamiamme tietoja Facebook-mainonnassamme. Sharella ei ole pääsyä yksittäisen henkilön käyttäytymistä koskeviin tietoihin.

Lisätietoa siitä, miten Facebook kerää ja käyttää tietojasi, omista oikeuksistasi ja mahdollisuutta suojata yksityisyyttäsi saat Facebookin tietosuojalausekkeesta.

Voit halutessasi kieltää Facebook Custom Audiences -työkalun käytön Facebookin mainosasetuksista.

 

Leadoo Marketing Technologies

Name Provider Purpose Expiry Type
Leadoo Leadoo.com Collect statistics on how website visitors find the site, what they do and what they are interested in based on interactions with bots. Persistent eTag

User tracking

We use Leadoo’s tracking service to follow what users are doing on the site and combine this behavioral data with other data we can gather from e.g. chat interactions. Leadoo uses etag tracking in order to hook together the same users behavior over several sessions. Please check out Leadoo Marketing Technologies Ltd’s Privacy Policy (https://leadoo.com/privacy-policy/) for more information on what is tracked and what your rights are. Leadoo works as the Processor and we work as the Controller for the data in terms of GDPR. You can stop the tracking by emptying your browser’s cache after the visit. For more on how Leadoo works as a GDPR compliant processor, see https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

 

Käyttäjänseuranta

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka eroaa keksipohjaisesta seurannasta, yhdistäen useamman käyttäjäistunnon tiedot yhteen. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

 

Användarspårning

Vi använder oss av Leadoos användarspårning för att följa med hur våra användare rör sig på våra webbsidor samt kombinerar detta data med användarinformation som bl.a. samlas upp via chat interaktioner. Leadoo använder sig av etag spårning som skiljer sig från cookie spårning. Läs närmare om Leadoo Marketing Technologies Ltd’s integritetspolicy (https://leadoo.com/privacy-policy/) för mer information om vilken information sparas och vad dina rättigheter är. Leadoo fungerar som Processor och vi själva som Controller i GDPR termer. Du kan avsluta spårningen genom att tömma din webbläsares cache. För mer information om Leadoo’s GDPR policy, kolla in https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

 

 

– Mieltymykset

Mieltymysevästeiden avulla sivusto tallentaa tietoja, jotka muuttavat sivuston käyttäytymistä ja ulkonäköä, kuten kielivalintoja tai käyttäjän sijainteja.

 

– Tilastot

Tilastoevästeet auttavat sivuston omistajia ymmärtämään, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sivustojen kanssa, keräämällä ja raportoimalla tietoja nimettömästi. Evästeet keräävät tietoa, jota käytämme tilastollisiin tarkoituksiin, esimerkiksi kävijäliikenteen seurantaan ja kohdennettuun mainontaan kolmansien osapuolten palveluissa. Esimerkkejä näistä palveluista ovat Google Analytics ja Facebook.

 

– Välttämättömät

Välttämättömät evästeet auttavat tekemään verkkosivustosta käyttökelpoisen sallimalla perustoimintoja kuten sivulla siirtymisen ja sivuston suojattujen alueiden käytön. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä.